Hakkımızda

Genel Bilgi

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Derneği 2019 yılında kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Dernek,

 • Medeni haklara sahip, 18 yaşını bitirmiş olan,
 • T.C. vatandaşı olan veya Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olan,
 • Her hangi bir suç işlemeyen ve adli/idari bir cezai kovuşturmaya tabi olmayan,
 • Dernek aidatını ödemeyi kabul eden,
 • Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve kuralları yerine getirmeyi kabullenen,
 • Herhangi bir siyasi, örgütsel yapılanma içinde yer almayan herkesi üye olarak kabul eder.

Hedeflerimiz

Derneğin hedefleri şunlardır;

 1. Tarihimizde özel yetenekli çocuklara uygulanan eğitim metotlarını araştırmak.
 2. Günümüzde, değişik ülkelerde özel yetenekli çocuklara uygulanan eğitim metotlarını araştırmak, çeşitli ülkelerdeki eğitim metod ve kurumlarını yerinde inceleyerek tespitler yapmak.
 3. Günümüzde özel yetenekli çocuklar için ülkemizde resmi ve özel kurumlarda uygulanan eğitim metotlarını araştırmak.
 4. Ülkemizde tespiti ve tanısı gerçekleştirilmiş özel yetenekli çocuklar ile ve henüz kendilerine ulaşılamamış ve tanısı yapılamamış üstün yetenekli çocuklarla ilgili istatistiki araştırmalar yapmak.
 5. Tarihi zekâ ve strateji oyunlarını araştırmak, açığa çıkarmak, yaygınlaştırmak, yeni zekâ ve strateji oyunları geliştirmek.
 6. Özel yetenekliler ile ilgili bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak ve bunları desteklemek.
 7. Özel yetenekli öğrencilerin tanılanmalarına yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda millî model ve ölçek (test) geliştirmek.
 8. Özel yetenekli çocukların eğitimi faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda millî eğitim modeli geliştirmek, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.
 9. Özel yetenekli çocukların eğitimini gerçekleştirecek eğitim liderlerinin yetişmesi için çalışmalar yapmak, sertifika programları düzenlemek.
 10. Eğitim fakültelerinde yeteri kadar üstün zekalılar/özel yetenekliler öğretmenliği bölümünün açılmasını ve buralarda nitelikli eğitim verilmesini sağlamak, bu bölümü ilk tercihleri arasında seçecek başarılı öğrencilere burs, barınma, iş ve çeşitli sosyal imkanlar sağlamak, bunların yurt dışı örneklerini incelemesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
 11. Özel yetenekli çocukların kendilerini ve üretkenliklerini geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, bunlara çözüm yolları bulunmasını sağlamak, rehberlik hizmeti vermek.
 12. Aile, toplum ve millî bağlarının güçlenmesini sağlamak.
 13. Temel ahlaki değerleri taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
 14. En az birer doğu ve batı dilini iyi derecede öğrenmelerini sağlamak.
 15. Özel yeteneklilere istihdam sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
 16. Kurs, seminer, konferans, panel, kongre ve atölye gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 17. Yurt içinde ve dışında düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel, kongre, atölye gibi eğitim çalışmalarına katılmak.
 18. Etüt merkezi, dershane, okul gibi eğitim merkezleri açmak.
 19. Özel yetenekli çocuklarla ilgili kitap, dergi, broşür basmak, yayınlamak.
 20. Özel yetenekle ilgili belgesel, sinema filmi, dizi, reklam vb. hazırlamak yayınlamak.
 21. Özel yeteneklileri kendi alanında lider şahsiyetlerle tanıştırmak.
 22. Özel yeteneklilerin sosyal sorumluluk projesini geliştirmesi ve bu sosyal sorumluluk projelerini yönetmelerini sağlayacak imkanlar ve ortam sağlamak, organizasyonlar yapmak.
 23. Özel yeteneklilerin ülkenin sorun ve ihtiyaçlarını belirleyip bunların çözümüne yönelik projeler geliştirmelerini sağlamak.
 24. Özel yeteneklilerin beden, akıl ve ruh sağlıklarını destekleyecek, geliştirecek çalışmalar yapmak, temel erdemlerle donatılmalarını sağlamak.
 25. Özel yeteneklilerle ailelerin içinde bulundukları sosyal çevrede karşılaşabilecekleri sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak.
 26. Üyelerle birlikte, özel yetenekli çocuklara sahip ailelere yönelik eğitim, kurs, seminer, gezi, doğa ve gezi kampı, vb. faaliyetler düzenlemek.
 27. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere üniversitelerle kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 28. Proje desteği sağlayan üniversite kurum kuruluş veya işletmelerle ulusal veya uluslararası projeler yürütmek ya da yürütülen projelerde yer almak.
 29. Benzer vakıf ve dernekler ile amaca yönelik iş birliği yapmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak platformlara katılmak izin ve kurabileceği tesisler kurmak.
 30. Benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarıyla gerektiğinde yasal imkanlar çerçevesinde maddeyi yardımlaşmada bulunmak.
 31. Yurtiçinde ve yurtdışında şube temsilcilik ve iktisadi işletmeler açmak.
 32. Vakıf bünyesinde danışma kurulu, sanat kurulu, bilim kurulu gibi kurullar kurmak.
 33. Uluslararası faaliyette bulunmak yetkili makamların onayı ile yurt dışındaki amaca uygun benzer örgütlere üye olmak ve bu kuruluşlarla çalışmalar yapmak yapılan çalışmalara katılmak.
 34. Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar ve yarışmalar tasarım satranç zekâ oyunları strateji oyunları ve benzeri düzenlemek.
 35. Özel yeteneklilerin eğitimine katkı sağlayacak burs kaynakları oluşturmak ve burs vermek.
 36. Burs veren kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iletişime geçerek onların kontenjanlarını belli bir oranda kendi üyelerinin yer almasını sağlamak.
 37. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak.
 38. Özel yetenekli bireylerin haklarını aramak onları hukuki destek vermek veya bizzat bu amaçla dava açıp takip etmek neticelendirmek.
 39. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 40. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 41. Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetleri yapmak.
 42. İlköğretim okulu kurmak, eğitim kültür ve spor merkezleri açmak, işletmek ve işlettirmek.
 43. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli bireylerin eğitimi için açılan kurum ve kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile imkanlar doğrultusunda maddi ve teknik destek sağlamak.
 44. Özel yetenekli çocuklarla yine özel yetenekli gençler arasında köprü olmak gerektiğinde özel yetenekli gençlere ve yetişkinlere yönelik faaliyetlerde bulunmak.